CICADA MARKET

ตลาดซิเคด้า มาร์เก็ต สร้างโดยบริษัท ศศิอำไพ ลีเซอร์ จำกัด โดยเป็นการบูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างศิลปะร่วมสมัยกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นสื่อกลางมรการเชื่อมต่อระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงาน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาชุมชนเพื่อเป็นการตอบสนองแฃะสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่มีขอบเขตของจินตนาการ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมของผลงานศิลปะร่วมสมัยแขนงต่างๆ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานแฮนเมด ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้มือสอง Continue reading “CICADA MARKET”